56. த்ரி வக்ரா.


அஷ்ட வக்ரன் கதையை அறிவோம்;
அஷ்ட வக்ரமும், அறிவுக்கு அல்லவே!

த்ரிவக்ரா கூனியும் பெற்றிருந்தாள்,
த்ரிவக்ரம் உடலில், மனதில்அல்ல!

வில் யாகத்துக்கு வந்த அழைப்பை,
விழைந்து ஏற்ற கண்ணன், பலராமன்,

மதுரா நகரிலே, ராஜ வீதியிலே,
மதர்ப்புடன் நடந்து சென்றனர்.

தாமரைக் கண்ணியும், அழகியுமான
கூனி ஒருத்தி, எதிரே வந்தாள்.

சந்தனம் சேர்ப்பதில் திறமைசாலி!
‘சந்தனம் பூசுவீர்’, என்று அளித்தாள்.

சந்தனம் பூசி மகிழ்ந்த கண்ணன்,
மந்திரமின்றி, மாயம் செய்தான்.

உள்ளத்தில் கொள்ளை அழகும்,
உடலில் கூனலும் பெற்ற அவளை,

உலகம் மூன்றும் கண்டு மயங்கும்,
உலக அழகியாக ஆக்க முனைந்தான்.

தன் இரு கால்களால், அவளது
தளிர்ப் பாதங்களை மிதித்து,

தன் இரு விரல்களால், அவள்
தாடையைப் பற்றி உயர்த்தவே,

மூன்று கூனல்களும் மறைந்து,
மூன்றுலக அழகி ஆனாள், அவள்.

கண்ணனின் தரிசனமே போதும்,
மண்ணில் நாம் கடைத்தேறவே.

கண்ணன் அருளும், ஸ்பரிசமும்,
என்ன மாயம் செய்ய இயலாது?

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THRI VAKRA

Names like the Asta vakra and Thri vakra, denote the deformity in the person’s body and not in the mind, intellect or greatness!

Kamsan had invited Krishna and Balram for the Dhanur Yagam in the city of Mathura.The two divine brothers were given a tear filled farewell by the Gokulavaasis.

They reached Mathura and were walking majestically in the streets of the City. A beautiful woman but with three distortions in her body, crossed their path.

Her name was Thri Vakra. She was an expert in preparing sandal paste and used to supply to Kamsan everyday.

She offered the brothers the sandal paste she had prepared. Krishna and Balram felt kindly disposed to that pretty but deformed lady. Krishna decided to straighten the three distortions in her body.

He pressed down her feet with his own feet and lifted her face with his two fingers placed under her chin.

Lo and behold! Her distortions straightened and she became the most beautiful damsel in all the three worlds!

A mere dharshan of Krishna is enough to make miracles happen! If his sparsam or touch is also added to his grace what miracle would be impossible in the world?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s