57. தச அவதாரம்.


மனிதர்களும் எடுக்கின்றார்கள்,
மண்ணுலகில் தச அவதாரங்கள்!

தந்தைக்கு நல்ல ஒரு மகனாகவும்,
மகனுக்குத் நல்ல தந்தையாகவும்;

தாத்தாவுக்குச் செல்லப் பேரனாகவும்,
பேரனுக்குப் பிடித்த தாத்தாவாகவும்;

அண்ணனுக்குத் தக்க தம்பியாகவும்,
தம்பிக்கு ஏற்ற அண்ணனாகவும்;

ஆசிரியருக்குச் சிறந்த மாணவனாகவும்,
மாணவனுக்கு உகந்த ஆசிரியராகவும்;

மாமனாருக்குப் பிரிய மருமகனாகவும்,
மருமகனுக்கு, உயர்ந்த மாமனாராகவும்!

கண்ணன் எடுத்த அவதாரங்களைக்
கண்கள் குளிரக் காண்போமா, நாம்?

மனிதர்களுக்கு அவன் ஒரு மாணிக்கம்;
மனம் கவர்ந்த மன்மதன், மாதர்களுக்கு!

கோபர்களுக்கு, நெருங்கிய நண்பன் அவன்;
கோபியருக்கோ, உள்ளம் கவர்ந்த காதலன்.

தேவகி வசுதேவருக்கு, நோற்றுப் பெற்ற புதல்வன்;
பாவிகளுக்குத் தண்டனை அளிக்கும் தர்மதேவன்.

பொல்லாத கம்சனுக்கு, அச்சம் தரும் காலதேவன்;
பொது ஜனங்களுக்கு, அவன் ஒரு சிறு குழந்தை.

யோகியருக்கு, எல்லாம் வல்ல பரமாத்மா;
ஞானியருக்கு, அவன் ஞானம் தந்த பரமன்.

கண்டவர் மனங்களில், கம்சன் அரண்மனையில்,
கண்ணன் நிலை பெற்று விளங்கியது, இவ்வண்ணமே!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

DASA AVATHAARAM.

Everyday, each one of us play different roles and assume dasa

avataarams!

A man is a son to his father; and a father to his son;

a grandson to his grandfather and a grandfather to is grandson;

a younger brother to his elder brother, and an elder brother to his

younger brother;

a student to his teachers, and a teacher to his students;

a son in law to his father in law and a father in law to his son in law.

Krishna also appeared to assume different roles in the eyes of the

beholders, when he lived on the earth as an avatar.

To all the men in the world, Krishna appeared as a ‘gem-among-men’!

To all the women, Krishna appeared as Manmathan.

To all the Gopaalaas He appeared as their bosom friend.

To all the gopikas, He was their secret lover;.

To Devaki and Vasudev, He was their eighth son.

To the wicked people, He was the Dharma Devan.

To Kansan He appeared as Yama Dharman.

To the general public He was a young boy in great trouble.

To the yogis He appeared as Paramaatma.

To the Gnaanis, He appeared as the gnana dhaathaa.

This is how Krishna appeared to the different people when he entered
the durbar of Kansan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s