8. வணங்கா முடிகள்.


முன்பு சில கோவில்களின் அர்ச்சகர்கள்,
திருமணம் செய்து கொள்ளாது இருந்தனர்;

அன்புடன் அரசன் அவர்களை அழைத்தாலும்,
வரும்படி அவனையே அவர்கள் பணிப்பார்கள்.

ஆத்ம பலம் மிகுந்திருந்ததால், அவர்கள்
அஞ்சவில்லை அரசனின் ஆணைகளுக்கு.

அரசனும் வேண்டும்போது எல்லாம்
பரம பணிவுடன் தானே சென்று வந்தான்.

கல்யாணம் அவர்கள் செய்து கொண்டதும்,
கதை தலை கீழாய் மாறிவிட்டது அங்கே!

முண்டி அடித்துக் கொண்டு அவர்கள்
முன் நிற்பார், அரசனைக் காண வேண்டி.

குடும்பம் பெருகிவிடவே, அவர்களின்
வரும்படி போதவில்லை போலும்.

கொடுக்கும் பிரசாதங்களுக்கு அரசனிடம்
கொடைகள் கேட்டாயினும் பெறலாயினர்.

வணங்கா முடிகள் முழுவதுமாக மாறி,
வணங்கும் முடிகள் ஆன விந்தையை

எண்ணி எண்ணி வியந்து சிரித்தான்,
மண்ணை ஆளும் சிறந்த மகாராஜன்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

ATMA BALAM.

When certain temple priests were bachelors they refused to go to the palace to meet the King.They always made the king come to them, for anything he or they might need.They were rich in Atma Balam and so the King did not mind visiting them.

But once they got married and begot children, they started making a bee line to the palace for any puny reason – so that they will get extra DhakshinA from the king to meet their ever growing expenditure.

The King felt amused to watch them, wondering how much the grahastAs differed from the brahmachAris!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s